Bản tự kiểm điểm của đảng viên dự bị

Bản tự kiểm điểm của đảng viên dự bị

 

ĐẢNG BỘ …………………..

CHI BỘ …………………….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM

Của đảng viên dự bị

 

Kính gửi:         Chi bộ ………………………………………….

                         Đảng bộ ……………………………………......

 

Tên tôi là:     ………….             Sinh ngày…. Tháng…. năm 19….

Quê quán: ………………………………………………………….....................

Nơi ở hiện nay: ……………………………………………………......................

Được kết nạp vào Đảng ngày…tháng…năm..............., tại Chi bộ……………

Hiện đang công tác và sinh hoạt tại Chi bộ …………………………..............

Căn cứ tiêu chuẩn đảng viên, quá trình tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu thực hiện nhiệm vụ của đảng viên, tôi tự kiểm điểm như sau:

Ưu điểm: Trong quá trình tham gia công tác và học tập, tôi luôn cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

+ Về phẩm chất chính trị:

 Có lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định theo mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng; chấp hành nghiêm chỉnh đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ Chi bộ và Liên đội giao cho; không ngừng học tập nâng cao trình độ lý luận và năng lực thực hiện nhiệm vụ, không tham ô, tham nhũng, thực hiện nghiêm chỉnh cuộc vận động “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

+ Về phẩm chất đạo đức, lối sống:

           Có lối sống lành mạnh, luôn giữ đúng phẩm chất của một đảng viên, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, có mối quan hệ tốt với bạn bè, đồng nghiệp, giữ thái độ tôn trọng, gần gũi với nhân dân; giữ gìn đoàn kết nội bộ, rèn luyện tự phê bình và phê bình, cầu thị và tôn trọng ý kiến của người khác; tham gia tích cực các phong trào cơ quan phát động, chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy chế của cơ quan.

          + Về thực hiện nhiệm vụ được giao:

          Rèn luyện tính gương mẫu, tận tụy trong công việc, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; chấp hành nghiêm quy chế làm việc của Trung tâm, trung thực, có ý thức tốt trong giữ gìn tài sản chung, sử dụng đúng mục đích và quy trình kỹ thuật theo quy định.

          + Về ý thức tổ chức kỷ luật:

          Trong quá trình công tác, tôi luôn thực hiện dúng nguyên tắc tập trung dân chủ, ý thức tổ chức kỷ luật, phục tùng sự phân công, điều động của tổ chức.

          Tuyên truyền, vận động gia đình thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, luật và nghị định của Nhà nước, các chủ trương của tỉnh, của huyện về phòng chống ma túy.

          Là đảng viên, tôi luôn duy trì chế độ sinh hoạt đảng, tham gia đóng đảng phí đúng quy định.

          Khuyết điểm: Tuy nhiên, trong sinh hoạt, học tập và công tác, tôi vẫn còn mắc một số khuyết điểm, đó là: còn rụt rè, ngại va chạm, chưa mạnh dạn trong đề suất và đưa ra sáng kiến, tính phê bình trong sinh hoạt đảng chưa cao.

          Biện pháp khắc phục:

          Không ngừng học tập nâng cao nhận thức và năng lực thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là nhận thức về Đảng; nâng cao ý thức tự phê bình và phê bình, cầu thị, tôn trọng, tiếp thu và học tập các kinh nghiệm quý báu từ bạn bè, đồng nghiệp, thực hiện trên tinh thần thẳng thắn, chân thành, gần gũi, tôn trọng và học hỏi lẫn nhau.

          Tôi tự nhận thấy có đủ điều kiện trở thành đảng viên chính thức. Đề nghị chi bộ xét, báo cáo cấp ủy cấp trên công nhận tôi là đảng viên chính thức.

Tôi xin hứa luôn phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ đảng viên, xứng đáng là đảng viên tốt của Đảng.

 

………, ngày tháng năm 2012

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

(ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

Tải vê >>