Mẫu đơn xin nghỉ phép

Mẫu đơn xin nghỉ phép

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP

 

Kính gửi:

-         Ban giám đốc Trung tâm PHP&CB tỉnh Sơn La

-         Liên đội trưởng Liên đội điện ảnh huyện Sốp Cộp

 

Tôi tên là:   Tòng trung Đức

Chức vụ: Nhân viên kỹ thuật         Đơn vị:  Liên đội điện ảnh huyện Sốp Cộp

Địa chỉ thường trú: TK2 thị trấn Ít Ong huyện Mường La

Nay tôi làm đơn này đề nghị Ban giám đốc Trung tâm và Liện đội trưởng Liên đội điện ảnh huyện Sốp Cộp cho tôi nghỉ phép

Lý do nghỉ phép: nghỉ phép năm 2012

Nơi nghỉ phép: TK2 thị trấn Ít Ong huyện Mường La tỉnh Sơn La

Kính mong Ban giám đốc trung tâm và Liên đội điện ảnh huyện Sốp Cộp xem xét, chấp thuận

Trân trọng cảm ơn!

Mường La, ngày 24 tháng 6 năm 2012

                                                                                                                                                                                        Kính đơn

 

                                                                                                                                                                                    Tòng Trung Đức

 

LIỆN ĐỘI TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC

 

 

Tải về >>